Contact

Allcos BV

Escudo 12

8305 BM  Emmeloord

Tel:   0527 750223

@:    office@allcos.nl

KvK: 50704303

 

Heeft u een vraag  dan kunt u ons  altijd contacten, d.m.v. e-mail of telefoon.

 


Kaart weergeven

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE (LEVERINGS)VOORWAARDEN ALLCOS B.V.

 
Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: de leverancier van de in lid 2 van dit artikel bedoelde zaken; de besloten vennootschap Allcos B.V., gevestigd te Emmeloord aan Escudo 12 (8305 BM) met KvK-nummer 50704303;

Afnemer: de wederpartij van Leverancier, die de in lid 2 van dit artikel bedoelde zaken afneemt.

2. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen", wordt  daaronder verstaan de door Leverancier te leveren zaken.


Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de levering door Leverancier van reinigingsmiddelen en andere daarmee samenhangende goederen.
2. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor nadere dan wel aanvullende overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, waarbij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
3. Algemene (inkoop-)voorwaarden van Afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige (leverings)voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


Artikel 3: Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen gedaan door Leverancier, in welke vorm dan ook en gebaseerd op levering onder normale omstandigheden, zijn voor Leverancier vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door Afnemer verstrekte opdracht door Leverancier schriftelijk is bevestigd of door aanvaarding door Afnemer van een aanbod van Leverancier. Partijen zijn evenwel gerechtigd de totstandkoming van een overeenkomst ook op andere wijze te bewijzen.


Artikel 4: Aard en omvang van de overeenkomst
1. Voor de aard en omvang van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan de aanbieding van Leverancier bindend. Als ook een aanbieding ontbreekt, zijn partijen vrij de aard en omvang van de overeenkomst op andere wijze te bewijzen.
2. De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
3. Aan enige afwijking van of aanvulling op de aard en omvang van de overeenkomst zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan van de aanbieding van Leverancier, dan wel zoals deze anderszins aanvankelijk is overeengekomen, is Leverancier niet gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen, dan wel Leverancier van diens aanvaarding van een dergelijke afwijking of aanvulling blijk geeft door naar Afnemer toe daadwerkelijk een begin van uitvoering van die wijziging of aanvulling te maken.
4. Indien een afwijking of aanvulling op de aard en omvang van de overeenkomst zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel is overeengekomen, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen aan de overeengekomen wijzigingen. Indien een dergelijke aanvulling of afwijking leidt tot een langere levertijd, is Leverancier in geen geval aansprakelijk voor boetes en/of schade wegens termijnoverschrijding.


Artikel 5: Prijs
1. Tenzij tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Leverancier opgegeven respectievelijk overeengekomen prijzen exclusief BTW en andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van laden en lossen en transport. In het geval het een levering aan een particuliere Afnemer betreft, dan zijn de opgegeven prijzen inclusief BTW.
2. De bij de aanbieding opgegeven prijs, respectievelijk de overeengekomen prijs, is gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en die van levering, de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan Leverancier berekende prijzen, wijzigingen ondergaan, is Leverancier gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.


Artikel 6: Levering en Risico
1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering van de zaken plaats op het adres waar Afnemer is gevestigd.
2. Geleverde zaken zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van de Afnemer.


Artikel 7: Kwaliteit, tekortkomingen, reclames
1. De door Leverancier geleverde zaken gelden als deugdelijk, indien zij voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst ter plaatse van de vestiging van Leverancier gelden, en ook overigens beantwoorden aan de tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.
2. Afnemer dient de geleverde zaken onmiddellijk na levering op volledigheid en deugdelijkheid te onderzoeken. Eventuele tekorten c.q. beschadigingen van de geleverde zaken dan wel de verpakking daarvan welke bij af(levering) van de zaken door of vanwege Afnemer worden geconstateerd, dient Afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te (doen) vermelden, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt de geleverde zaak in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
3. Reclames terzake gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering te geschieden, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
4. Afnemer zal geen beroep kunnen doen op en geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken, welke ten tijde van de levering der zaken niet zichtbaar waren wanneer:
- de geleverde zaak is verwerkt;
- de geleverde zaak nog niet is verwerkt en Afnemer zich niet binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid schriftelijk ter zake tot Leverancier heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en).
5. Het feit dat Afnemer een reclame heeft ingediend, ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting jegens Leverancier.
6. Indien Leverancier een reclame van Afnemer aanvaardt, zal Leverancier naar keuze van Leverancier het gebrek kosteloos opheffen door aanvulling respectievelijk vervanging, dan wel Afnemer voor het deel waarop de tekortkoming betrekking heeft crediteren. Leverancier is tot de in de voorgaande volzin bedoelde verplichtingen slechts gehouden, indien en voor zover Afnemer aantoont dat de gestelde gebreken respectievelijk tekortkomingen het gevolg zijn van aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden. Leverancier is desgewenst gerechtigd een eigen onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van een gestelde tekortkoming te doen, in welk geval Afnemer gehouden is daaraan alle door Leverancier gewenste medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Afnemer terzake de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens Leverancier geldend zal kunnen maken.
7. In geval van een tekortkoming zoals in dit artikel bedoeld, zal Afnemer de met Leverancier gesloten overeenkomst slechts kunnen ontbinden indien Afnemer aantoont dat de gestelde tekortkomingen aan Leverancier zijn toe te rekenen, en in dat geval slechts nadat Afnemer Leverancier een in alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn heeft geboden de gestelde gebreken op aanvaardbare wijze op te heffen, en eveneens slechts indien instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.
8. Reclames terzake de hoogte van door Leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
9. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Leverancier geldt de voldoening door Leverancier aan het in lid 6 van dit artikel bepaalde als enige schadevergoeding. Met inachtneming van het hierna in artikel 15 van deze algemene voorwaarden bepaalde, is Leverancier tot het voldoen van enige andere schadevergoeding, in welke vorm dan ook, niet gehouden.


Artikel 8: Levertijd
1. De levertijd, waaronder gerekend vervanging van geleverde zaken, gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Leverancier van de voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, specificaties,
goedkeuringen en alle overige gegevens respectievelijk materialen die Leverancier
voor de levering nodig heeft;
c. de dag van ontvangst door Leverancier van hetgeen door de Afnemer bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan, dan wel de dag van ontvangst door
Leverancier van de zekerheid die door de Afnemer voorafgaand aan de
overeenkomst aan Leverancier dient te worden gesteld.
2. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. In voorkomende gevallen is Afnemer, indien Leverancier ingevolge het in de voorgaande volzin bepaalde in verzuim is geraakt, slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is nagekomen en de instandhouding van het nog niet nagekomen gedeelte van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.
3. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
4. Indien de levering wegens een niet aan Leverancier toerekenbare omstandigheid, anders dan in het voorgaande lid bedoeld, wordt vertraagd, zal de overeengekomen prijs door Leverancier worden gefactureerd en door Afnemer dienen te worden betaald als ware tijdig geleverd.
5. Indien Leverancier ten gevolge van een vertraging zoals bij de voorgaande leden bedoeld genoodzaakt is zaken terug te nemen of op te slaan, zal Leverancier in dat geval gerechtigd zijn, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel, aan Afnemer per maand een bedrag ter grootte van 2% van de prijs van die zaken in rekening te brengen.
6. Leverancier is steeds gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
7. Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen, blijven deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, maar is Leverancier tevens gerechtigd in dat geval de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en volledige schadevergoeding te eisen, dan wel in rechte bevrijding van haar verbintenis te vorderen. Tevens is Leverancier in dat geval gerechtigd de zaken, nadat drie dagen na de aanbieding aan Afnemer zijn verstreken, aan derden te verkopen. In het laatste geval treedt de opbrengst van die zaken tot maximaal de overeengekomen prijs in plaats van die zaken, met dien verstande dat Leverancier gerechtigd is alle door haar gemaakte kosten en schade op die opbrengst in mindering te brengen respectievelijk met die opbrengst te verrekenen, onverminderd het recht van Leverancier om Afnemer anderszins voor alle kosten en schade aan te spreken, en een en ander onverlet alle andere in dat geval aan Leverancier jegens Afnemer toekomende rechten.


Artikel 9: Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde, dienen betalingen aan Leverancier binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
2. Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze zoals is overeengekomen. Afnemer is nimmer gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op Leverancier.
3. Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met levering voort te gaan, van Afnemer afdoende zekerheid, waaronder gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, voor de nakoming van alle, dan wel een gedeelte van zijn betalingsverplichtingen, te verlangen.
4. Leverancier is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien Afnemer in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier de overeenkomst in dat geval te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, en onverminderd de in dat geval overigens aan Leverancier toekomende rechten.
5. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afnemer van rechtswege in verzuim en aan Leverancier zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der onbetaalde factuur een rente verschuldigd van 10% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
6. Indien Afnemer ingevolge het in lid 5 van dit artikel bepaalde in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Leverancier op Afnemer openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
2. Indien Leverancier in het kader van de met Afnemer gesloten overeenkomst ten behoeve van Afnemer door Afnemer te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat Afnemer ook deze vordering van Leverancier geheel heeft voldaan.
3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, kan en mag Afnemer de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Dit is een verpandingsverbod in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te bewaren.
5. Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan Leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Leverancier te kennen geeft dit te wensen, door Afnemer aan Leverancier worden verpand op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek, dit tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Leverancier op Afnemer uit welken hoofde dan ook.
6. Indien Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier tekortschiet of Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, en onverminderd alle overige in dat geval aan Leverancier toekomende rechten, waaronder het recht op verrekening met eventueel door Leverancier geleden schade.


Artikel 11: Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier of van haar leverancier(s).


Artikel 12: Garantie
1. Leverancier garandeert, dat de door haar geaccepteerde opdrachten/activiteiten met de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid zullen worden uitgevoerd.
2. Aanspraken op garantie vervallen:
- indien Afnemer verzuimt na ontdekking van eventuele gebreken Leverancier daar terstond van in kennis te stellen;
- indien Afnemer Leverancier niet in de gelegenheid stelt de geconstateerde gebreken te verhelpen;
- indien Afnemer zelf, of derden, zonder overleg en/of toestemming van
Leverancier, de door Leverancier geleverde gebrekkige zaken en/of verrichte diensten tracht op te lossen, behoudens in geval dat de noodzaak tot onmiddellijk herstel is opgetreden en dit door een derde deskundige schriftelijk wordt bevestigd dan wel door het overleggen van de onderhavige in ongerede geraakte zaken;
- indien Afnemer in betalingsverzuim verkeert.


Artikel 13: Retourzendingen en annulering
Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden geaccepteerde orders, en/of door Leverancier geleverde zaken niet geannuleerd, teruggenomen en/of geruild, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14: Buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten
Alle door Leverancier in verband met de invordering van vorderingen op Afnemer te maken buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend naar rato van de te vorderen hoofdsom dan wel naar rato van de waarde van de anderszins van Afnemer te vorderen prestatie, op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 150,-- zullen bedragen, alsmede met dien verstande dat Leverancier te allen tijde gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, voor zover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze berekende bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom, dan wel over de waarde van de anderszins van Afnemer te vorderen prestatie, en wel als volgt:
over de eerste € 2.500,-- 15%
over het meerdere tot € 5.000,-- 10%
over het meerdere tot € 10.000,-- 5%
over het meerdere tot € 200.000,-- 1%
over het meerdere 0,5%


Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9 van artikel 7 van deze algemene voorwaarden is Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Leverancier en behoudens indien en voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht.
2. Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal in geval van een eventuele aansprakelijkheid van Leverancier een op haar rustende verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zijn beperkt tot 50% van de met Afnemer bij de overeenkomst overeengekomen prijs exclusief BTW, met dien verstande dat, indien de overeenkomst betrekking heeft op deelleveringen, of Leverancier gebruik heeft gemaakt van haar recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden, in dat geval een op Leverancier rustende verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zal zijn beperkt tot 50% van de op dat deel van de overeenkomst betrekking hebbende prijs, waarmee het schadegeval ten nauwste samenhangt, met dien verstande dat een verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zal zijn beperkt tot € 25.000,--.
4. Afnemer dient binnen 10 dagen na ontdekking van schade daarvan schriftelijk mededeling aan Leverancier te doen, bij gebreke waarvan Afnemer terzake die schade geen aanspraken meer jegens Leverancier geldend zal kunnen maken. Tevens dient Afnemer in dat geval aan Leverancier alle medewerking te verlenen bij een eventueel onderzoek door Leverancier naar aard, omvang en oorzaak van de gestelde schade, op straffe van verval van eventuele aanspraken van Afnemer op Leverancier terzake die schade.
5. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht van Afnemer op Leverancier één jaar na het ontstaan van schade of een begin daarvan.


Artikel 16: Vrijwaring
Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de directie of leidinggevende
ondergeschikten van Leverancier, en behoudens voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht, is de Afnemer gehouden tot schadeloosstelling van Leverancier van alle kosten, schade en interesten, die voor Leverancier mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake van dan wel als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst tegen Leverancier worden ingesteld. Afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Leverancier.


Artikel 17: Opschorting en ontbinding
1. Onverminderd het in de voorgaande artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is Leverancier gerechtigd, indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of Afnemer aan zijn verplichtingen uit voornoemde overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van Afnemer, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, dan wel beslag ten laste van Afnemer, hetzij zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van Leverancier op vergoeding van de door haar geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
2. In geval van ontbinding, zoals in het voorgaande lid bedoeld, wordt de aan Leverancier verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds is betaald en van de door de Leverancier nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
3. Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die Leverancier op dat moment op Afnemer heeft terstond volledig opeisbaar zijn.


Artikel 18: Geschillen / toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.
2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank binnen wiens arrondissement Leverancier is gevestigd, onverminderd het recht van Leverancier om Afnemer voor de volgens de gewone regels van het recht bevoegde rechter te dagen.