Contact

Allcos Kenotek

Escudo 12

8305 BM  Emmeloord

Tel:   0527 750223

@:    [email protected]

KvK: 09071124

 

Heeft u een vraag  dan kunt u ons  altijd contacten, d.m.v. e-mail of telefoon.

 


Kaart weergeven

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ALLIANCE AUTOMOTIVE SERVICES B.V.
handelend onder de naam ALLCOS KENOTEK (onderdeel van PartsPoint)


I. Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
- Opdrachtnemer: Alliance Automotive Services B.V. handelend onder de naam ALLCOS KENOTEK (onderdeel van PartsPoint)
- Opdrachtgever: hij die zich in verband met de koop van zaken en/of diensten jegens opdrachtnemer heeft verbonden of met dat doel met deze onderhandeling is.
- Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door opdrachtnemer toepasselijk zijn verklaard.
Voor alle aanbiedingen, verkopen en leveringen gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor opdrachtnemer niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeen- gekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt de opdrachtgever geacht opdrachtnemers voorwaarden te hebben aanvaard. De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden.


II. Aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen zijn, indien en voor zover door opdrachtnemer niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende welke de aanbiedingen haar binden, vrijblijvend.
b. Ten aanzien van (bijzondere) uit te brengen offertes kan vooraf schriftelijk worden overeengekomen, zo daar kosten mee zijn gemoeid, dat deze voor rekening van opdrachtgever komen indien de onderhavige offerte om welke reden dan ook, niet tot opdracht c.q. verkoop van zaken en/of diensten leidt.
c. Niet bindend zijn, alle gegevens, welke genoemd worden in afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen en verdere gegevens door opdrachtnemer verstrekt.


III. Overeenkomsten
a. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten komen tot stand nadat de door opdrachtnemer gestuurde opdrachtbevestiging met eventuele aan te geven bijzonderheden en/of specifieke wensen t.a.v. de levering van betreffende zaken en/of diensten, door opdrachtgever niet binnen 8 dagen voor akkoord zijn getekend en voor zoveel nodig retourgezonden aan opdrachtnemer, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen volgens deze specifieke opdrachtbevestiging.
b. Mondelinge toezeggingen en afspraken door of vanwege opdrachtnemer zijn eerst dan bindend, wanneer de toezeggingen/afspraken schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd, dan wel door opdrachtgever middels een door hem ondertekende offerte van opdrachtnemer.
c. Indien nadat de opdracht is verstrekt aan de opdrachtnemer en de reeds aangegeven werkzaamheden dit nog toelaten, zijn eventuele in opdracht van opdrachtgever uit te voeren wijzigingen mogelijk, dit ter beoordeling van de opdrachtnemer. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever, als ook overschrijding van de overeenkomen leveringstijd. Mondeling c.q. per telefoon doorgegeven wijzigingen, worden voor rekening en risico van opdrachtgever uitgevoerd.


IV. Prijzen
a. Elke prijsopgave door opdrachtnemer gedaan is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief B.T.W. in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten. In geval het prijsopgave betreft aan particuliere opdrachtgevers, dan zijn de opgegeven prijzen inclusief B.T.W.
c. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat voor opdrachtnemer geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale opdracht/prestatie, tegen het voor dit gedeelte in het aanbod van ondernemer vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
d. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdens de uitvoering van de overeenkomst, in geval van prijswijzigingen van materialen, grondstoffen en lonen, etc. Deze door te berekenen aan opdrachtgever.


V. Levering en Risico
a. Leveringstijden – waaronder gerekend vervanging van geleverde zaken en/of het verrichten van diensten – zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de overeengekomen leveringstijd, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet en/of grove schuld/nalatigheid van de opdrachtnemer, levert nimmer wanprestatie zijdens opdrachtnemer op en geeft derhalve geen aanspraak op enige schadevergoeding in welke hoedanigheid dan ook.
b. Tenzij anders is overeengekomen vindt levering van zaken en/of diensten plaats op het adres waar opdrachtnemer zijn bedrijf heeft en/of is gevestigd.
c. Verzending van zaken aan opdrachtgever reizen voor risico en rekening van opdrachtnemer.
d. Geleverde zaken en/of diensten zijn vanaf het moment van levering/oplevering voor rekening en risico van de opdrachtgever.


VI. Hoedanigheid, keuring en acceptatie
a. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken en/of diensten niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen kan opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de handel en/of betreffende dienstverlening gebruikelijk is.
b. Indien en voor zover de zaken op verzoek van de opdrachtnemer worden aangeboden onder kwaliteitsverklaring (garantie) door derden afgegeven, worden deze zaken geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd door de opdrachtgever als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring (garantie) van bedoelde derden.
c. De controle op de hoeveelheid en/of beschadiging van de geleverde zaken dient opdrachtgever terstond na ontvangst der zaken uit te voeren. Dit geldt tevens na mededeling van opdrachtnemer dat de zaken ter beschikking van opdrachtgever staan.
d. Eventuele tekorten c.q. beschadigingen van de geleverde zaken dan wel de verpakking daarvan welke bij af(levering) van de zaken door of vanwege de opdrachtgever worden/zijn geconstateerd, dient opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of  afleveringsdocumenten te (doen) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de geleverde zaak in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
e. Opdrachtgever zal geen beroep mogen doen op en mitsdien geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken, welke ten tijde van de levering der zaken niet zichtbaar waren wanneer: - de geleverde za(a)k(en) is/zijn verwerkt; - de geleverde za(a)k(en) nog niet is/zijn verwerkt en opdrachtgever zich niet binnen redelijk korte termijn (max 8 dagen) na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid schriftelijk ter zake tot opdrachtnemer heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht(en).
f. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen bij opdrachtnemer te worden ingediend.
g. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de geleverde zaak, respectievelijk de factuur/facturen te hebben goed gekeurd. Als dan worden reclames niet meer door opdrachtnemer in behandeling genomen.
h. Indien de reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is opdrachtnemer slechts verplicht de ondeugdelijke za(a)k(en) en/of geleverde dienst(en) respectievelijk te vervangen dan wel opnieuw te verrichten zonder dat opdrachtgever enig recht kan doen geleden op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
i. Het feit dat opdrachtgever een reclame heeft ingediend, ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van opdrachtnemer.
j. Retourzenden van geleverde zaken door opdrachtgever, kan slecht gescheiden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, onder nader te bepalen voorwaarden van opdrachtnemer.
k. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, dienen reclames in ieder geval binnen 8 dagen na de (op)leverings of factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht, op straffe van niet ontvankelijkheid van de klacht van de opdrachtgever.
l. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, heeft opdrachtnemer het recht om de zaken van één of meer andere magazijnen/fabrieken, dan de zijne af te leveren. In dat geval geldt hetgeen in dit artikel is vermeld, eveneens voor de zaken geleverd vanaf andere magazijnen/fabrieken.


VII. Leveringstijden
a. In offertes of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding der afleveringstermijn kan nimmer wanprestatie van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opleveren, terwijl opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor vertragingsschade hoegenaamd ook.
b. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, heeft opdrachtnemer het recht opdrachtgever schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale (op/af)levering van de hier bedoelde zaken zal plaatsvinden, aan welke sommatie de opdrachtgever verplicht binnen 8 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.
c. Bedoelde door opdrachtgever na sommatie te noemen termijn, bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als opdrachtgever wenst, met dien verstande dat de door opdrachtgever te noemen termijn nimmer korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn, ook niet als deze termijn langer is dan 2 maanden, tenzij opdrachtnemer alsnog instemt met een korte termijn. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk
ter zake van bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect, ten gevolge van opslag en/of latere (op-)levering als hiervoor bedoeld.


VIII. Betaling en zekerheidsstelling
a. De opdrachtgever verplicht zich te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of enige korting. Opdrachtnemer is bevoegd het factuurbedrag te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. Deze toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na betreffende betalingstermijn van 14 dagen. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de desbetreffende betalingstermijn door opdrachtnemer is ontvangen. Aan klachten omtrent gebreken van geleverde zaken en/of diensten kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen om de betalingen op te schorten of om de nakoming van de enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op (levering van) andere zaken of diensten, noch geven klachten opdrachtgever recht op verrekeningen of schuldvergelijking met
voorafgaande, de bestreden of volgende leveringen.
b. Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden, heeft opdrachtnemer het recht om zonder verdere sommatie of ingebrekestelling, een rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente + 6% herleid tot een percentage per maand.
c. Indien opdrachtgever met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens opdrachtnemer in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht na deugdelijk sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan wel op de schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd opdrachtnemers recht op onmiddellijke betaling van zaken dan wel diensten dien nog geleverd zullen worden en onverminderd het recht van opdrachtnemer om voor deze ontstane schade op opdrachtgever te verhalen.
d. Opdrachtnemer heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, zekerheid voor betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van opdrachtnemer is verschaft, de levering op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd zijn recht om de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade op opdrachtgever te verhalen. De overeengekomen koopprijs van hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar.
e. In geval van wanbetaling is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer naast de hoofdsom en rente te vergoeden alle incassokosten, die door niet betaling zijn of worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.
Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, waarin opdrachtnemer zich ten behoeve van de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden nu reeds vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EURO 150,-. Uit het enkele feit dat, opdrachtnemer zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


IX. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever de terzake verschuldigde koopprijs of enig ander door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag niet volledig heeft betaald.
Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan voor gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. In geval opdrachtgever enige verplichting uit deze overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen in welk geval opdrachtnemer het recht heeft de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomt ontbonden te achten, onverminderd opdrachtgevers recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, hoegenaamd ook, gederfde winst en rente. Zolang enige afgeleverde zaak ingevolge het vorenstaande het eigendom van opdrachtnemer is gebleven, is opdrachtnemer gerechtigd zich van de toestand van de zaken te overtuigen, terwijl opdrachtgever hierbij opdrachtnemer herroepelijk machtigt de plaats of de plaatsen waar de zaken zich bevinden te betreden en – zo nodig – de zaken daaruit te (doen) verwijderen om deze zaken weer tot zich (opdrachtnemer) te nemen.


X. Overmacht
Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden waaronder begrepen elk overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in redelijke nakoming, althans tijdige nakoming, van opdrachtnemers verplichtingen niet kan worden verlangd. Onder overmacht wordt o.m. verstaan: gebrek aan grondstoffen bij verkoper, fabrieksvervoers- storingen van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek aan personeel, belemmering ten gevolge van abnormale weersomstandigheden, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of oorlog, alsmede alleen belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatorische aard.


XI. Garantie
a. Opdrachtnemer garandeert, dat de door haar geaccepteerde opdrachten/activiteiten met de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid zullen worden uitgevoerd.
b. Aanspraken op garantie vervallen:
- indien opdrachtgever verzuimt na ontdekking van eventuele gebreken opdrachtgever daar terstond van in kennis te stellen;
- indien opdrachtgever, opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt de geconstateerde gebreken te verhelpen;
- indien opdrachtgever zelf, of derden, zonder overleg en/of toestemming met/van opdrachtnemer, de door opdrachtnemer geleverde gebrekkige zaken en/of verrichte accessoirediensten tracht op te lossen, behoudens in geval dat de noodzaak tot onmiddellijk herstel is opgetreden en dit door de derde deskundige schriftelijk wordt bevestigd dan wel door het overleggen van de onderhavige in ongerede geraakte zaken;
- indien opdrachtgever in betalingsverzuim verkeerd.
XII. Retourzendingen en annulering
Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden geaccepteerde orders, en/of door opdrachtnemer geleverde zaken niet geannuleerd, teruggenomen en/of geruild, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


XIII. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is in geval van niet of niet-behoorlijke nakomingen van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, slecht gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende, respectievelijke het vervangen van gebrekige zaken en/of opnieuw uit voeren van onvoldoende gebleken geleverde accessoire diensten, zodra hem dit redelijkerwijze mogelijk is. In geval de opdrachtgever ondanks bedoelde hernieuwde prestatie schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal opdrachtnemer maximaal aansprakelijk kunnen zijn voor schade tot een bedrag gelijk aan 25% van de aan opdrachtgever in rekening gebrachte prijs exclusief BTW voor de geleverde zaken en/of diensten.
b. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voorvloeien uit of verband houden met (niet-)nakoming door opdrachtgever van verplichtingen uit hoorde van enige overeenkomst met opdrachtgever.
c. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen die door opdrachtgever zijn gesteld, en die hem door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.


XIV. Afwijkende bedingen
Indien bij verkoop van bepaalde zaken van opdrachtnemer afkomstig bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen prevaleren deze bijzondere voorwaarden zover zij betrekking hebben op die bepaalde zaken indien strijd met de onderhavige algemene bepalingen zou ontstaan, met dien verstande dat deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding behouden.


XV. Geschillen
Alle geschillen, daaronder tevens begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en/of (koop-)overeenkomst of van de  overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter. In het geval opdrachtgever een geschil aanhangig wenst te maken tegen opdrachtnemer dient hij zulks schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen. Indien het een vordering betreft welke voor Arrondissementsrechtbank aanhangig dient te worden gemaakt, verklaren partijen de Rechtbank te Zwolle bevoegd van de  vordering kennis te nemen.


XVI. Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt opdrachtgever indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, met name in geval opdrachtgever nalaat enig factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, alsmede in het geval van diens faillissement, surséance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheer, bewind of curatele is/wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden, docht onverminderd opdrachtnemers recht op schadevergoeding tengevolge van de wanprestatie en deze ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die opdrachtnemer ten laste van opdrachtgever of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.


XVII. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden toepasselijk zijn worden beheerd door het Nederlandse recht.
XVIII. Nietigheid
Het feit dat één of meer van de onderhavige voorwaarden tengevolge van wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing (ver)nietig(d) zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden het overige.